Debrecen Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 105/A. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a Debrecen Megyei Jogú Város 09. számú önkormányzati egyéni választókerületében 2011. június 5. napjára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselő választásra Csikai Józsefet, a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelöltjét egyéni választókerületi képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi.

E határozat ellen a Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett, de Debrecen Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottságához benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított 2 napon belül megérkezzen Debrecen Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottságához. A fellebbezésre irányadó határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le.

Fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a Ve. 79. § (2) bekezdés szerinti alapját, benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Indokolás

A Jobbik Magyarországért Mozgalom 2011. május 2. napján, a jogszabályban szereplő jelöltállítási határidőn belül jelentette be egyéni választókerületi képviselőjelöltjeként Csikai Józsefet, a Debrecen Megyei Jogú Város 09. számú önkormányzati egyéni választókerületében 2011. június 5. napjára kitűzött időközi választásra.

Debrecen Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága megállapította, hogy a bejelentés a jogszabályi követelményeknek megfelelt, ezért a bejelentett személy egyéni választókerületi képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételéről határozott.

A Helyi Választási Bizottság ezen határozatát a Ve. 52. §-a, 55. § (2) bekezdése, 105/A. § (2) bekezdés a.) pontja, valamint 115. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 4. § (3) bekezdésén, 79.§ (2) bekezdésén, 80. § (1)-(2) bekezdésén, valamint (4) bekezdésén alapul.

Debrecen, 2011. május 4.

Dr. Mohácsi Ferenc
Debrecen Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság
elnöke

szebbjovo.hu